Guia

Ne'e fasil tebes hodi uza Mensajeiru Mocha. Sistema sei deteta automátika númeru telemovel no apoia ita hodi tama ba Mocha liu hosi númeru telemovel. Fornese naran utilizadór ne'ebé konveniente no seguru ba uza-na'in sira.

Mensajen lian

Iha kaixote cha, hili …íkone Mikrofone. "Hanehan metin" iha butaun ko'alia nian hodi komesa grava. Husik hodi haruka, "hanehan metin no dada sai" hodi kansela.

GroupuChat

Iha ekran kaixa tama, hili "kria grupu", hatama de'it naran konteúdu naran no númeru telemovel. Ne'e ho fasil no tuir oras.

Rona ba múzika hamutuk:

Iha títulu bar, hili …íkone. Hatama naran múzika ne'ebé ita hakarak, hili múzika no manda konvite hodi rona múzika hamutuk. Kontente ida hanusa ne'e kuandu chat no rona múzika hamutuk ho ita nia doben/kolega /família sira.