Fo ita nia tempo minute 01 no iha sorte manan Smartphone

  • Hanehan iha Instala Agora hodi instala Mocha Timor husi 01 - 05/08 (chat, rona muzika..gratutuita)
  • Manan nain sei informa iha eventu Mocha iha loron 6/08

ita nia tempo minute 01 no iha sorte manan Smartphone:

  • Oras : 09 am to remata
  • Loron : Sabado 06/08
  • Fatin : Timor Plaza andar primerio Comoro,Dili Timor-Leste
  • Sei iha fantistko liu hamutuk ho Antonia Smith, Lola Cancio no Kraken Ban
  • Sei game komik barak ho premiu hanesan smartphone, telephone , ticket Cinema, Pulsa telemor
  • Mai ita halo kolega hamutuk

Rona ba múzika hamutuk

Mai esperiénsia karaterístika ne'ebé kompletamente foun ho Mensajeiru mocha. Kontente ida hanusa ne'e kuandu chat no rona múzika iha oras ne'ebé hanesan ho kolega/família/ doben.

Etiketa lian

Sai diferente! Espresa ita nia personalidade no emosaun ho etiketa lian mamar duke etiketa bai-bain hanesan labarik tanis, asu tuku odamatan….